Een objectieve visie op vermogensschade

Bij het vaststellen van de hoogte van schade door winstderving of bedrijfsschade werken wij volgens het principe van de ‘professionele objectiviteit’.

Dat houdt in dat we uiteraard uw belangen behartigen, maar dat doen zonder de realiteit van de feiten uit het oog te verliezen. Het is ook in uw belang dat we met een verslag komen dat zo dicht mogelijk de werkelijk geleden winstderving of bedrijfsschade benadert. Een betrouwbaar en solide onderzoeksrapport vergroot immers uw kansen op toekenning van schadevergoeding of ondersteunt het verweer tegen een door een partij ingediende schadeclaim.

Wat is de schade?

Als schadedeskundigen laten wij ons niet uit over aansprakelijkheid, schadevergoedingsplicht of causaliteit. Wij houden ons bezig met het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van de geleden schade en leveren zo een feitelijke onderbouwing voor uw positie in een civiel geschil of arbitrageprocedure.

Solide schadeonderzoek

Door het verzamelen van alle relevante gegevens komen wij tot een compleet beeld. Hierbij kijken wij naar de huidige situatie als naar de situatie zoals die was voordat de schade optrad, kortom het bouwen van een what if-scenario. Zo’n onderzoek kan op uw verzoek plaatsvinden, maar ook de rechter kan verzoeken om een onderzoek op basis van door hem geformuleerde vragen.

Realistische berekeningen

Om tot een realistische berekening van de door u opgelopen of door de wederpartij geclaimde schade te komen nemen wij ook branchespecifieke informatie mee in onze berekeningen, evenals informatie over maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Uw bedrijf maakt immers onderdeel uit van de ontwikkelingen op economisch en maatschappelijk vlak en dat heeft invloed op uw prognoses en daadwerkelijke omzet. We vergelijken deze gegevens vervolgens met de geschiedenis van uw bedrijf om zo tot een realistisch vergelijk te komen van de waarde- en omzetontwikkeling zoals die had kunnen zijn versus de waarde- en omzetontwikkeling zoals hij op dit moment is, na de opgelopen vermogens- of bedrijfsschade.

Bruikbare conclusies

Onze taak houdt niet op bij het verzamelen en presenteren van financiële gegevens. Om deze gegevens voor u bruikbaar te maken in een procedure voorzien wij onze rapportage van evenwichtige en onderbouwde conclusies. Ook hier is de professionele objectiviteit leidend: wij behartigen uw belangen of die van uw cliënten door dicht bij de feiten te blijven en zo met een optimale en geloofwaardige analyse te komen.

Neem contact op met JolingKoestering