Schadeonderzoek

Als u schade lijdt van een onrechtmatige daad of wanprestatie van een ander heeft u recht op schadevergoeding. Dan moet echter nog de hoogte van de schade vastgesteld worden. Dat gebeurt in een schadeonderzoek.

Wij als financieel experts nemen de bepaling van de schade op ons. We laten ons daarbij niet uit over de voorwaarden voor het ontstaan van de schade, eventuele wettelijke of contractuele beperkingen of de normen die van invloed zijn op de hoogte van het schadebedrag.

Soorten schade

We onderscheiden drie soorten schade

  1. Personenschade, hieronder valt letsel- en overlijdensschade
  2. Zaakschade, de vermogensschade die u oploopt door beschadiging, vernietiging of verlies. Met als gevolg waardevermindering of herstel- en vervangingskosten.
  3. Zuivere vermogensschade, deze is niet terug te voeren op personen- of zaakschade en gaat om winstderving of geleden verlies, wat leidt tot een vermindering van uw vermogen.

Deze laatste categorie is ons werkterrein.

Experts in bedrijfsschade

De berekeningen voor deze schadesoorten verschillen. Waar zaakschade en personenschade vaak gerelateerd zijn aan concrete kosten als reparatie, waardeverlies, ziektekosten en vervangingskosten is de berekening van de vermogensschade complexer. Daarbij moet immers de omzet of het verwachte inkomen worden afgezet tegen hetgeen daadwerkelijk is verdiend. Juist voor de bepaling van deze bedrijfsschade hebben wij de specifieke expertise.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Wij zijn gespecialiseerd in zaken die gaan om winst-, inkomsten- en omzetderving door een gebeurtenis die buiten uw verantwoordelijkheid ligt. Bent u benadeeld door overheidsoptreden, lijdt u vermogensschade door wanprestatie van leveranciers, zakenpartners of debiteuren of kost een inbreuk op uw intellectueel eigendom u omzet? Wij zorgen voor een sterke zaak door een solide onderbouwing van uw schadeclaim.

In of buiten de rechtbank

Wij kunnen u helpen bij kwesties die buiten de rechtbank om worden opgelost, maar uiteraard ook bij zaken die bij de rechter uitgezocht moeten worden. Wij treden ook op als onpartijdig deskundigen voor de rechtbank en het hof. In dat geval doen wij onderzoek op basis van de door de rechter gestelde onderzoeksvragen en komen we met een onafhankelijk rapport.

Professionele objectiviteit

In een civielrechtelijke procedure of bij een arbitrage komen wij, op basis van uw vragen, met een onderzoeksrapport dat de basis vormt bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding. Wij staan uiteraard aan uw kant, maar verliezen de professionele objectiviteit nergens uit het oog.

Neem contact op met JolingKoestering